The Care Project Foundation 1
The Care Project Foundation 3
The Care Project Foundation 5

About

Client

The Care Project Foundation หรือ มูลนิธิช้างปันน้ำใจสู่ชาวดอย เป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไร คอยให้ความช่วยเหลือแก่ช้างในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ช้างมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

The Care Project Foundation หรือ มูลนิธิช้างปันน้ำใจสู่ชาวดอย เป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไร คอยให้ความช่วยเหลือแก่ช้างในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ช้างมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Objectives

เว็บไซต์ของมูลนิธิช้างปันน้ำใจสู่ชาวดอย (The Care Project Foundation) จะเน้นไปที่การนำแสดงเป้าหมายของพันธกิจ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเข้าร่วมการสนับสนุนดูแลช้างผ่านการบริจาคเงิน

เว็บไซต์ของมูลนิธิช้างปันน้ำใจสู่ชาวดอย (The Care Project Foundation) จะเน้นไปที่การนำแสดงเป้าหมายของพันธกิจ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเข้าร่วมการสนับสนุนดูแลช้างผ่านการบริจาคเงิน

Website

System

ระบบการออกแบบเว็บไซต์ของ The Care Project Foundation มีจุดประสงค์ในการทำให้ผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ ไว้วางใจมูลนิธิ และบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เพื่ออนุรักษ์ช้างไทย โดยสามารถบริจาคผ่านเว็บไซต์ได้อย่างง่ายได้

ระบบการออกแบบเว็บไซต์ของ The Care Project Foundation มีจุดประสงค์ในการทำให้ผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ ไว้วางใจมูลนิธิ และบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เพื่ออนุรักษ์ช้างไทย โดยสามารถบริจาคผ่านเว็บไซต์ได้อย่างง่ายได้

Colour Palette

The Care Project Foundation 7

Typography

The Care Project Foundation 9

Grid System

The Care Project Foundation 11
The Care Project Foundation 13

Design

เว็บไซต์ของ The Care Project Foundation จะมีการนำเสนอภาพการเลี้ยงดู ให้ความช่วยเหลือ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับช้างไทย โดยจะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ในขณะเดียวกันก็จะทำให้รู้สึกเชื่อถือและอยากสนับสนุนมูลนิธิต่อไป

เว็บไซต์ของ The Care Project Foundation จะมีการนำเสนอภาพการเลี้ยงดู ให้ความช่วยเหลือ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับช้างไทย โดยจะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ในขณะเดียวกันก็จะทำให้รู้สึกเชื่อถือและอยากสนับสนุนมูลนิธิต่อไป

 • นำเสนอความธรรมชาติและการเป็นอยู่ของช้าง เพื่อให้ผู้ชมเว็บไซต์รู้สึกสบายใจและอินไปกับสิ่งต่าง ๆ
 • พัฒนาฟังก์ชั่นและวางระบบในการชำระเงินบนเว็บไซต์ที่ปลอดภัย
 • พัฒนาระบบแผนการบริจาคแระเภทต่าง ๆ คือ รายครั้ง รายเดือน และรายปี
 • วางปุ่ม Call-to-Action กระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ บนเว็บไซต์ ในตำแหน่งที่มองเห็นง่ายและโดดเด่น
 • ใช้ลายเส้นแบบพู่กันในการออกแบบ เพื่อให้แสดงถึงศิลปะและความเป็นไทย
 • ใช้ Responsive Web Design ในการออกแบบเว็บไซต์ สำหรับการแสดงผลที่ดีในทุก ๆ อุปกรณ์
 • นำเสนอความธรรมชาติและการเป็นอยู่ของช้าง เพื่อให้ผู้ชมเว็บไซต์รู้สึกสบายใจและอินไปกับสิ่งต่าง ๆ
 • พัฒนาฟังก์ชั่นและวางระบบในการชำระเงินบนเว็บไซต์ที่ปลอดภัย
 • พัฒนาระบบแผนการบริจาคแระเภทต่าง ๆ คือ รายครั้ง รายเดือน และรายปี
 • วางปุ่ม Call-to-Action กระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ บนเว็บไซต์ ในตำแหน่งที่มองเห็นง่ายและโดดเด่น
 • ใช้ลายเส้นแบบพู่กันในการออกแบบ เพื่อให้แสดงถึงศิลปะและความเป็นไทย
 • ใช้ Responsive Web Design ในการออกแบบเว็บไซต์ สำหรับการแสดงผลที่ดีในทุก ๆ อุปกรณ์

inside pages

The Care Project Foundation 15
The Care Project Foundation 17
The Care Project Foundation 19
The Care Project Foundation 21

HAVE A PROJECT IN MIND?