About

Client

Tderm (ที่เดิม) เป็นไนท์คลับชื่อดังในกรุงเทพ
เป็นที่รู้จักและชื่นชอบจากการแสดงดนตรีสดที่ยอดเยี่ยม
เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใหญ่และวัยรุ่นอย่างแพร่หลาย

Tderm (ที่เดิม) เป็นไนท์คลับชื่อดังในกรุงเทพเป็นที่รู้จักและชื่นชอบจากการแสดงดนตรีสดที่ยอดเยี่ยมเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใหญ่และวัยรุ่นอย่างแพร่หลาย

Objectives

ออกแบบและสร้างกราฟฟิกดีไซน์กำหรับ banner poster
และ โซเชียลมีเดียโพสต์สำหรับ Tderm พร้อมกับ
การวางกลยุทธ์การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย

ออกแบบและสร้างกราฟฟิกดีไซน์กำหรับ banner poster และ โซเชียลมีเดียโพสต์สำหรับ Tderm พร้อมกับการวางกลยุทธ์การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย

Website | Page

TDERM

TDERM 2

System

ระบบการออกแบบของการออกแบบกราฟิกของ Tderm มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงประสบการณ์อันยอดเยี่ยม
และน่าค้นหาอย่างมีระดับที่ Tderm มอบให้กับผู้เยี่ยมชม

ระบบการออกแบบของการออกแบบกราฟิกของ Tderm มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงประสบการณ์อันยอดเยี่ยมและน่าค้นหาอย่างมีระดับที่ Tderm มอบให้กับผู้เยี่ยมชม

COLOUR PALETTE

TDERM 3

Typography

TDERM 4
TDERM 5
TDERM 6

DESIGN

งานออกแบบกราฟิกของ Tderm มีจุดมุ่งหมายเพื่อสื่อถึงประสบการณ์ที่ Tderm พยายามสร้างให้แก่ลูกค้าทุกคน
เราตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้โดย:

งานออกแบบกราฟิกของ Tderm มีจุดมุ่งหมายเพื่อสื่อถึงประสบการณ์ที่ Tderm พยายามสร้างให้แก่ลูกค้าทุกคน เราตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้โดย:

 • การใช้องค์ประกอบการออกแบบสีทองและสีเรืองแสง
  ในการออกแบบกราฟิก

 • เพิ่มประสิทธิภาพโซเชียลมีเดียสำหรับแต่ละโพสต์ในทุก ๆ
  โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม

 • วางโลโก้ของ Tderm ในตำแหน่งที่ดีที่สุดเพื่อสร้างการจดจำ
  และการรับรู้แบรนด์บนโซเชียลมีเดีย

 • การปรับแต่งชิ้นงานออกแบบกราฟิกสำหรับแต่ละโซเชียล
  มีเดียแพลตฟอร์ม

 • สร้างสรรค์งานกราฟิกตามอัตลักษณ์องค์กรและ
  ความต้องการของ Tderm
 • การใช้องค์ประกอบการออกแบบสีทองและสีเรืองแสงในการออกแบบกราฟิก
 • เพิ่มประสิทธิภาพโซเชียลมีเดียสำหรับแต่ละโพสต์ในทุก ๆ โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม
 • วางโลโก้ของ Tderm ในตำแหน่งที่ดีที่สุดเพื่อสร้างการจดจำและการรับรู้แบรนด์บนโซเชียลมีเดีย
 • การปรับแต่งชิ้นงานออกแบบกราฟิกสำหรับแต่ละโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม
 • สร้างสรรค์งานกราฟิกตามอัตลักษณ์องค์กรและความต้องการของ Tderm
TDERM 7

HAVE A PROJECT IN MIND?

LET’S GET STARTED

HAVE A PROJECT IN MIND?